Convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball


El programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball” vol incentivar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i la creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Beneficiaris de la subvenció

Les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya. 

No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal. 

Persones destinatàries

Les contractacions subvencionades en el marc d’aquest programa es destinen persones treballadores majors de 45 anys, que es trobin en situació d'atur (durant un període seguit de 6 mesos), i que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions, així com totes les característiques i  els requeriments es defineixen a les normes de bases reguladores i a través de les convocatòries que s’obrin.             

Bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió  Resolució SF/345/2020, de 23 de desembre.


Més informació:
Servei d'Ocupació de Catalunya