3a convocatòria novembre 2021. Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19


En data 11 de novembre s’ha publicat al DOGC l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Els ajuts s'adrecen a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat de qualsevol sector d'activitat econòmica, d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial Decret 475/2007 (CNAE-2009).

Podran ser beneficiàries d'aquest ajut les persones que reuneixin les condicions que preveu l'Ordre, sempre i quan hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia. La presentació del formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut, per tant, una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents la persona interessada no ha de fer cap altre tràmit. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

Import
Es tracta d'un ajut extraordinari de concessió directa, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores. L'ajut s'aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s'hagin generat entre 01.03.2020 i 30.09.2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13.03.2021.

Tràmit d'inscripció prèvia
El formulari d'inscripció prèvia es podrà presentar des de les 9 h del dia 12 de novembre fins al dia 19 de novembre a les 14 h. Aquesta inscripció prèvia no dóna dret a la concessió, però una vegada publicada la convocatòria, la presentació d’aquest document equival a la sol·licitud de l’ajut.

Més informació a AQUÍ