Convocatòria de la línia de subvencions per impulsar i crear APEU als PAE


El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria de la línia de subvencions per impulsar i crear APEU als PAE

El Departament d’empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC, l’Ordre EMT/829/2023, de 6 de març, convocatòria de la línia de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE).

L’import màxim destinat a la concessió d’aquesta convocatòria és de 145.000 euros. La tramitació, la resolució, la concessió i el pagament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que s'ha d'aportar, es regeixen per les bases de l'Ordre EMT/63/2022, de 7 d'abril.

Principals característiques de la subvenció:

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions i el procediment de concessió de subvencions als ajuntaments i les associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les APEU en els PAE, d'acord amb el que preveu la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

Entitats beneficiàries:

 • Els ajuntaments de Catalunya
 • Les associacions empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en l'àmbit on es vol aplicar la creació d'una APEU. Caldrà, a més, tinguin una representativitat mínima del 25% en el PAE on es vol constituir l’APEU.
 • En el cas que l'impuls de l'APEU correspongui al 25% de les persones (físiques i jurídiques) titulars del dret de possessió en l'àmbit de referència, aquestes persones podran utilitzar qualsevol altra associació amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre per gaudir de la subvenció, sempre que hagin subscrit un document privat de vinculació entre el 25% esmentat de les persones titulars del dret possessió i l'associació per a les finalitats concretes d'aquests ajuts.

  Quantia dels ajuts:
 • - La subvenció per als beneficiaris que siguin ajuntaments serà d'un màxim del 75% de les despeses subvencionables, amb un límit de 15.000,00 euros d'ajut per projecte de l'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència.

  - La subvenció per als beneficiaris/àries que siguin associacions empresarials de caràcter territorial, o associacions que representin al 25% de les persones titulars del dret de possessió, serà d'un màxim del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit de 20.000,00 euros d'ajut per projecte de l'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència.

  L’import màxim que es podrà atorgar per entitat beneficiària serà de 30.000,00 euros

 • Termini d’execució: 
 • S’iniciarà des de la data de la presentació de la sol·licitud i finalitzarà l’últim dia hàbil de l’exercici següent al de la publicació de la convocatòria a la qual s’acull la sol·licitud.

  Concurrència NO competitiva, s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza a les 14.00 hores del 14 de setembre de 2023 o fins exhaurir el pressupost. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada al Registre.